Foreningen      Herlev afdelingen     Egernsund afdelingen      Kontakt

 

V E D T Æ G T E R  FOR

A Help 2 U i Herlev.

 § 1. Navn og hjemsted

 Stk. 1. Foreningens navn er A Help 2 U i Herlev

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Herlev Kommune.

§ 2. Formål Foreningens formål er at hjælpe mennesker, der er i nød. Foreningen modtager genbrugstøj og ting fra private, virksomheder og andre, og videregiver dette til mennesker, der ikke selv har råd til at anskaffe sig disse ting. Foreningen søger også sponsorater der bruges til at give mindre bemidlede familier og børn gode oplevelser.

Stk 1. Foreningen driver ikke handel med genbrugstøj eller andet.

§ 3. Medlemmer

Stk. 1. Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, kan blive medlem af foreningen.

Stk. 2. Et medlem, som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger, som gyldigt er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Eksklusionen, der skal være saglig, skal begrundes skriftligt. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et kalenderår.

Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert kalenderår.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved mail til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Alle medlemmer, der betaler kontingent er møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det kommende år.

3. Regnskabet fremlægges til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af formand

7. Valg af næstformand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Ved generalforsamlingens start vælges en dirigent, der leder mødet. Dirigentens opgaver at sikre, at der træffes gyldige beslutninger i overensstemmelse med vedtægter og gældende foreningsretlige grundsætninger.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

 


§ 5. Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab. Stk.

2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. § 6. Foreningens daglige ledelse Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformanden kassereren og 2 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper, til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker per mail med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 5. Foreningen tegnes af formand og næstformand i forening. Formanden og næstformanden kan ligeledes tegne foreningen i forening med et bestyrelsesmedlem. Der kan ikke gives fuldmagt til, at en person kan tegne foreningen alene. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst en gang årligt. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

§ 8. Hæftelse Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

§ 9. Vedtægtsændringer Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål, der lægger i naturlig forlængelse af foreningens formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 25. oktober 2012.

Dirigentens underskrift